Almindelige vilkår for brug

1. Generelt

C More er en internetbaseret distributør af tjenester (“Tjenesterne”), der giver brugeren mulighed for gennem streaming at se film og serier fra C More Film & Serier og/eller sport fra C More Golf via internettet på www.cmore.dk (“Webstedet”). For at en bruger (“Kunden”) kan få adgang til Tjenesterne, kræves det, at Kunden opretter en brugerkonto, indgår aftale om køb af indhold, samt accepterer de almindelige vilkår, der er fastsat nedenfor (“Almindelige Vilkår”). De Almindelige Vilkår udgør sammen med de øvrige vilkår, som accepteres ved køb af Tjenesterne, aftalen mellem C More Entertainment AB (“C More”) og Kunden for brug af Tjenesterne (“Aftalen”). For at indgå Aftale skal Kunden være 18 år. Kunden har ansvar for, at oplysninger, som Kunden indgiver i forbindelse med oprettelse af brugerkonto, er korrekte, samt for løbende at informere C More om ændringer i oplysningerne. Kunden har ansvar for, at ingen anden får adgang til Kundens brugernavn og adgangskode. Kunden skal straks informere C More, hvis Kunden ved eller har mistanke om, at en anden person end Kunden har fået adgang til brugernavn og adgangskode.

2. Fortrydelsesret og geografiske forudsætninger for at anvende Tjenesterne

For at anvende Tjenesterne, kræves det, at Kunden har det nødvendige udstyr, software og internetkapacitet. C More er ikke ansvarlig for fejl og/eller forsinkelser som følge af, at Kunden ikke har det nødvendige udstyr, software og/eller internetkapacitet. Kunden kan få adgang til indhold på forskellige modtagerenheder, som har Windows, OS X og IOS. Kunden er ikke berettiget til at registrere mere end fem (5) modtageenheder og kan aldrig benytte indholdet fra Tjenesterne på mere end to (2) modtagerenheder samtidig. C More forbeholder sig ret til at ændre de tekniske forudsætninger fra tid til anden. Kunden er kun berettiget til at se C Mores indhold via Tjenesterne, hvis Kunden befinder sig i Danmark, Færøerne eller Grønland. Fra og med 1. april 2018 har Kunden dog mulighed for under visse forudsætninger og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1128 om grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester i det indre marked at få adgang til og bruge Tjenesterne, når Kunden midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat end Danmark.

3. Pris, betaling og håndtering af betalingsformer

Køb af indhold sker i abonnementsform. Abonnementet tegnes for en periode svarende til en måned (“Tegningsperioden”). Abonnementsafgiften forudbetales, indtil Kunden opsiger abonnementet. Abonnementsafgiften betales, ved at beløbet trækkes på det kreditkort, som Kunden har anført. Abonnementsafgiften for en fornyet Tegningsperiode forfalder til betaling den sidste dag i indeværende Tegningsperiode. Priser for køb af indhold fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som findes på Webstedet. Samtlige priser er angivet inkl. moms og i danske kroner (DKK). Udover betaling for indholdet kommer Kundens udgift til internetoperatør, som håndteres mellem Kunden og dennes internetoperatør uden for rammerne af denne Aftale. Betaling for køb af indhold sker via betalingsformidlere, som C More har aftale med fra tid til anden. Kunden kan betale med kreditkort (VISA eller MasterCard). Kunden bør opmærksom på, at eventuelle afgifter og yderligere vilkår kan gælde ved anvendelsen af disse betalingsmuligheder. C More giver ikke information om indholdet af sådanne vilkår. På Kundens kontoudtog for kreditkort bliver købet bogført som C More. Kunden er ansvarlig for, at kontoen som der i henhold til denne Aftale opkræves abonnementsafgift for, indeholder tilstrækkelige midler til at dække abonnementsafgiften, som opkræves fra tid til anden. Ved forsinket betaling er C More berettiget til at opkræve Kunden renter efter renteloven, et lovbestemt rykkergebyr og i givet fald lovbestemt inkassogebyr. Hertil kommer, at C More er berettiget til straks at opsige denne Aftale helt eller delvist, eller på anden måde begrænse Kundens adgang til Tjenesterne.

4. Automatisk fornyelse af abonnement

Abonnementet fornys automatisk ved, at Tegningsperioden forlænges med en måned, forudsat at Kunden ikke har opsagt abonnementet. Det indebærer, at C More vil fortsætte med at opkræve abonnementsafgift i overensstemmelse med punkt 3, indtil Kunden opsiger abonnementet.

5. Fortrydelsesret og begrænsninger i fortrydelsesretten

Aftalen er omfattet af forbrugeraftaleloven. Dette indebærer bl.a., at Kunden har ret til at træde tilbage fra Aftalen (fortrydelsesret) inden for 14 dage efter Aftales indgåelse (fortrydelsesfrist). For at udøve fortrydelsesretten, skal Kunden kontakte C More kundeservice, inden fortrydelsesfristens udløber. Dette kan ske ved benyttelse af standardfortrydelsesformularen, der findes sidst i dette dokument eller ved på anden måde utvetydigt at give C More meddelelse herom. Bemærk, at fortrydelsesretten er begrænset. Når Kunden logger ind på Tjenesterne og aktiverer streaming af indhold, samtykker Kunden til at C More igangsætter levering af Tjenesterne, selvom fortrydelsesfristen ikke skulle være udløbet. Det betyder, at Kunden ikke har nogen fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor Kunden aktiverer streaming af indholdet.

6. Kampagner

C More kan tilbyde nye brugere i en vis periode (“Kampagneperiode”) og til nedsat pris at bruge Tjenesterne. Retten til at deltage i et sådant kampagnetilbud er betinget af, (i) at hverken Kunden eller nogen fra Kundens husstand har tegnet et abonnement i forbindelse med et kampagnetilbud i de seneste seks (6) måneder, og (ii) at Kunden ikke har været kunde inden for de seneste tre (3) måneder. Udover de angivne betingelser kan et kampagnetilbud være underlagt visse yderligere vilkår på Webstedet. Det er ikke muligt at få refunderet beløbet, som er betalt for adgang til tjenesten i kampagneperioden. Efter Kampagneperiodens udløb vil Kunden, forudsat at Kunden ikke aktivt opsiger sit abonnement inden da, blive opkrævet den pris, som C More har oplyst vil gælde efter Kampagneperioden. Det betyder, at C More vil opkræve abonnementsafgift, indtil Kunden opsiger abonnementet, eller C More meddeler Kunden, at en anden pris vil være gældende.

7. Ændring af abonnementsafgift

Kunden er ansvarlig for, at Tjenesterne ikke anvendes i strid med gældende lovgivning, og at Tjenesterne kun anvendes til personlig brug. Alt materiale, som Kunden får adgang til via Tjenesterne, er beskyttet af dansk og international ophavsret og anden gældende lovgivning. Kunden må ikke disponere over materiale, som Kunden har fået adgang til gennem Tjenesterne, i strid med ophavsretten, anden gældende lovgivning eller i strid med denne Aftale. Dette indebærer bl.a., at Kunden ikke må dele eller kopiere sådant materiale, ikke gøre sådant materialet tilgængeligt for offentligheden, eller bruge materialet i kommercielle henseender. Kunden må ikke tillade en anden person at bruge Kundens login-oplysninger. Kunden må ikke omgå, fjerne, ændre eller på anden måde påvirke den teknologi og/eller det sikkerhedssystem, som C More bruger til at beskytte Tjenesterne. Kundens adfærd i strid med dette punkt 8 skal altid betragtes som en væsentlig misligholdelse af Aftalen, og berettiger C More til straks at opsige Aftalen og udelukke Kunden fra at anvende Tjenesterne uden pligt til at tilbagebetale allerede erlagte beløb. En sådan adfærd kan også føre til erstatningskrav mod Kunden. Ved brud på denne Aftale forbeholder C More sig ret til i øvrigt at udelukke Kunden fra enhver brug af Tjenesterne uden nogen forpligtelse til at tilbagebetale allerede erlagte beløb.

9. C Mores ansvar for fejl og forsinkelse i levering af Tjenesterne

Tjenesternes karakter gør, at afbrydelser, f.eks. på grund af overbelastning, netværks- og/eller andre kommunikationsfejl, kan forekomme, hvilket kan indebære, at Kunden ikke kan modtage det købte indhold. C More er ikke ansvarlig for, at Kunden ikke er i stand til at modtage Tjenesterne på grund af sådan overbelastning, fejl og/eller problemer. Udover det ovenfor beskrevne er C Mores ansvar yderligere begrænset til kun at omfatte fejl og forsinkelse i levering af Tjenesterne, som skyldes C More. C More har f.eks. ikke ansvar for fejl og forsinkelser som skyldes Kunden eller fejl i Kundens udstyr (som f.eks. at det ikke opfylder de tekniske forudsætninger under punkt 2 ovenfor), eller andet udstyr, som ikke tilhører C More.

Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

10. Upassende indhold

Der kan findes indhold på Tjenesterne, der kan være eller opfattes som uegnet for mindreårige eller andre. Kunden er ansvarlig for, at mindreårige ikke ser upassende indhold via Kundens konto.

11. Reklamation

Mener Kunden, at Tjenesterne er fejlbehæftede, eller at leveringen af Tjenesterne er forsinket, skal Kunden for at påberåbe sig fejlen sende en reklamation via e-mail eller brev til C Mores kundeservice inden for rimelig tid fra den dato, hvor fejlen opstod. Kontaktoplysninger til kundeservice findes på Webstedet og nederst i dette dokument. Ved reklamation skal Kunden opgive visse informationer som f.eks. indhold (film, serieafsnit, osv.), som reklamationen vedrører, dato og klokkeslæt for fejlen/forsinkelse, hvilken internetoperatør Kunden har, Kundens adresse, en detaljeret beskrivelse af fejlen/forsinkelse, etc. Kunden skal endvidere altid ved reklamation medsende kvittering for køb af abonnement til kundeservice.

12. Sociale medier

Tjenesterne kan tillade Kunden at integrere sine aktiviteter i Tjenesterne med funktioner, der leveres af andre netværkstjenester, som eksempelsvis Twitter og Facebook (“Sociale Medier”), ved for eksempel at lade andre benytte den profil, som Kunden har på Tjenesterne og dele links med andre brugere af Tjenesterne. Hvis kunden vælger at aktivere sådan en funktion, kan det være muligt for andre at se den profil, som Kunden har vedrørende Tjenesterne. Kunden samtykker til, at C More ikke er ansvarlig for indholdet, når dette er integreret med Sociale Medier. C More forbeholder sig dog retten til øjeblikkeligt at suspendere hele eller en del af Tjenesterne, såfremt Kunden anvender Tjenesterne i forbindelse med Sociale Medier på en måde, som C More anser for forkastelig, som eksempelvis (i) offentliggøre eller oprette noget, der indebærer bagvaskelse, fornærmelse, chikane, mobning, eller som på anden måde er krænkende eller stødende, (ii) sende spam til andre brugere og/eller (iii) på anden måde gøre noget, der strider mod gældende lovgivning og/eller forskrifter. Aftalen gælder under Tegningsperioden og forlænges automatisk i overensstemmelse med punkt 4 ovenfor, hvis Kunden ikke opsiger abonnementet. Kunden har til enhver tid ret til at opsige abonnement ved at sende en skriftlig meddelelse (brev eller e-mail) eller via telefon til C Mores kundeservice. Tilbagebetaling af allerede betalt abonnementsafgift sker dog ikke. C More kan, udover hvad der er anført i punkt 8, opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis C More (i) beslutter at lukke Tjenesterne helt eller delvist, (ii) beslutter væsentligt at forandre Tjenesterne og/eller indhold, eller (iii) har anden rimelig grund til at opsige Aftalen. Opsigelse af Aftalen fra C Mores side kan ske via e-mail, telefon, eller oplysninger på Webstedet. Opsiger C More Aftalen i overensstemmelse med (i) – (iii) i dette punkt, skal C More tilbagebetale den forholdsmæssige del af Kundens erlagte betaling for køb af abonnementer, som modsvarer den resterende del af Tegningsperioden efter opsigelsen.

13. Behandling af personoplysninger

I forbindelse med at Kunden opretter en konto på Webstedet, opgiver Kunden personoplysninger, som C More bl.a. anvender til at tilbyde relevante og interessante tjenester. I en vis udstrækning kan C More via cookies og lignende teknologier få information om, hvilket indhold Kunden foretrækker, og hvordan Kunden bevæger sig på C Mores platforme. C More værner om Kundens integritet, og at den behandling af personoplysninger, der sker i Tjenesten, er forenelig med GDPR (General Data Protection Regulation). Få mere information om hvordan C More behandler Kundens personoplysninger i C Mores Politik om personoplysninger.

14. Cookies

C More anvender cookies og lignende teknologier på sine platforme f.eks. til at forbedre brugeroplevelsen, målrette reklamer og opgradere anvendelsen af annonceblokerende værktøjer i Tjenesten. For mere information om hvordan C More anvender cookies.

Kunden har altid mulighed for at sige “nej tak” til cookies etc. Det kræver dog, at Kunden ændrer indstillingerne i sin webbrowser. C More gør opmærksom på, at når cookies blokeres af Kunden kan dette få betydning for at Kunden ikke for tilgang til alle sider og funktioner på Webstedet. Derudover kan Kunden brugeroplevelse forringes. For mere information om cookies og hvordan Kunden skal forholde sig henvises der til Cookies.

15. Ændring af de Almindelige Vilkår, Tjenesterne, indhold eller overdragelse af Aftalen

C More forbeholder sig retten til når som helst at ændre de Almindelige Vilkår, Tjenesterne og/eller indhold i Tjenesterne. Meddelelse om ændring i de Almindelige Vilkår, der ikke indebærer klare fordele for Kunden, vil almindeligvis sendes via e-mail eller på Webstedet afhængig af indholdet af ændringerne, hvorfor Kunden anbefales jævnligt at opdatere sig via Webstedet. Hvis Kunden ikke accepterer den meddelte ændring af de Almindelige Vilkår, der ikke er til fordel for Kunden, har Kunden ret til at opsige den berørte del af Aftalen med virkning fra den dato, hvor ændringen træder i kraft. Kunden har ved opsigelse af Aftalen efter dette punkt ret til at få tilbagebetalt den forholdsmæssige del af det erlagte beløb, som modsvarer den resterende del af Abonnementsperioden efter opsigelsen. Hvis Kunden ikke inden for en måned efter, at ændringen er meddelt, informerer C More om, at Kunden vil opsige Aftalen, indebærer dette, at Kunden accepterer ændringen. Videre gælder, at hvis Kunden fortsætter med at anvende Tjenesterne, efter at ændringen af de Almindelige Vilkår, Tjenesterne og/eller indhold i Tjenesterne er trådt i kraft, anses Kunden for at have accepteret en sådan ændring. C More har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til en anden.

16. Tvist

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos C More kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klages indgives her – https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: cmoreplay@cmore.dk. I tilfælde af tvist mellem C More og Kunden, skal parterne i første omgang forsøge at løse tvisten ved aftale. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan tvisten afgøres ved Forbrugerklagenævnet. Parterne kan dog altid indbringe tvisten for de almindelige domstole.

17. Kundeservice

Kunden er velkommen til at kontakte C Mores kundeservice for yderligere information eller ved behov for support. Kontakt C More på telefonnummer 70100204 eller på mail cmoreplay@cmore.dk.

18. Kontaktinformationer for C More

C More Entertainment AB Tegeluddsvägen 3-5 115 84 Stockholm 70100204 cmoreplay@cmore.dk