Brugervilkår

Gældende fra 3. marts 2021

1. Generelt

C More Entertainment AB, org. nr. 556053-7309 ("C More") er en internetbaseret distributør af tjenester ("tjenesterne"), som afhængigt af den valgte pakke giver brugeren mulighed for gennem streaming at se sport, film, tv-serier, tv-programmer, børneindhold og live tv-kanaler via internettet på www.cmore.se ("websitet") og i C Mores apps. For at en bruger ("brugeren") skal kunne få adgang til tjenesterne, kræves det ud over betaling, at brugeren har oprettet en brugerkonto på websitet.

Der bliver oprettet en brugerkonto, når brugeren selv registrerer sig på websitet, eller ved at brugeren indgår en aftale om adgang til tjenesterne med en digital tv-operatør, en C More-sælger, en forhandler eller en af C Mores samarbejdspartnere.

C More og TV4 AB (org.-nr. 556242-7152) indgår i samme mediehus (TV4 Media AB org.-nr. 556802-5646) og udgør en del af Telia-koncernen. TV4 Play og Fodboldkanalen er C Mores søstertjenester. Alle tre tjenester - C More, TV4 Play og Fodboldkanalen - bygger på samme tekniske platform, hvilket indebærer, at hvis brugerne opretter en konto på C More, oprettes der også en hvilende konto på TV4 Play og Fodboldkanalen og vice versa. Denne hvilende konto aktiveres derefter, hvis brugeren vælger at godkende brugervilkårene for TV4 Play og/eller Fodboldkanalen.

Disse vilkår ("brugervilkår") udgør sammen med de øvrige vilkår og den information, som oplyses i forbindelse med køb af et abonnement enten gennem tredjepart som fx en digital tv-operatør eller direkte fra C More, de vilkår, som gælder for brugen af tjenesterne. For de brugere, der har købt abonnement og indgået en aftale om adgang til tjenesterne med tredjepart som fx en digital tv-operatør, gælder punkterne 3-10 og 18 nedenfor dog ikke (sådanne brugere henvises i stedet til den aftale, som brugeren har indgået med den aktuelle tredjepart). Hvis du køber et C More-abonnement via iTunes, vil iTunes’ vilkår gælde for fx reklamation, opsigelse og fortrydelsesret. iTunes’ vilkår skal tilsidesættes i tilfælde af konflikt, når køb er sket via iTunes. Du accepterer iTunes’ vilkår i forbindelse med, at du foretager købet.

For de brugere, som har købt abonnement og indgået aftale om adgang til tjenesterne direkte med C More, gælder disse brugervilkår i deres helhed. Brugerbetingelserne udgør sammen med øvrige vilkår i forbindelse med købet aftalen mellem brugeren og C More ("aftalen").

Brugeren er ansvarlig for, at de oplysninger, som brugeren opgiver i forbindelse med oprettelsen af en brugerkonto, er korrekte samt for løbende at give C More besked, hvis oplysningerne ændres. Brugeren er ansvarlig for, at ingen anden får adgang til brugerens log ind-oplysninger og password. Brugeren skal med det samme give C More besked, hvis brugeren ved eller har mistanke om, at en anden end brugeren har fået adgang til brugerens log ind-oplysninger og password.

2. Tekniske og geografiske forudsætninger for at kunne benytte tjenesterne

For at kunne benytte tjenesterne kræves det, at brugeren har det nødvendige udstyr, software og internetkapacitet. C More er ikke ansvarlig for fejl og/eller forsinkelser, som skyldes, at brugeren ikke har det nødvendige udstyr, software og/eller internetkapacitet. Brugeren kan benytte indhold på forskellige modtagerenheder, som har Windows, OS X og IOS. Brugeren har ikke ret til at registrere flere end fem (5) modtagerenheder og kan aldrig benytte indhold fra tjenesterne på mere end to (2) modtagerenheder samtidig. C More forbeholder sig retten til løbende at ændre de tekniske forudsætninger. Brugeren har udelukkende ret til at benytte indhold fra tjenesterne, når brugeren befinder sig i Danmark. Fra og med 1. april 2018 har brugeren dog mulighed for at benytte tjenesterne, når brugeren midlertidigt befinder sig uden for Danmark, men inden for EU/EØS under visse forudsætnigner og i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1128 om grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester i det indre marked.

3. Pris, betaling og håndtering af betalingsinformation

For at indgå en aftale, skal brugeren være fyldt 18 år. Et abonnement tegnes for den periode, som fremgår af informationen og vilkårene ved købet ("abonnementsperioden"). Hvis brugeren har valgt en kampagne med bindingstid, overgår abonnementsperioden til at blive en 30-dagesperiode, efter at bindingstiden er ophørt, se mere under 4, ”Automatisk fornyelse af abonnement”. Fra udløb af bindingsperioden og påbegyndelse af et løbende abonnement gælder den almindelige abonnementsafgift.

Betaling af abonnementsgebyret sker som forudbetaling, indtil brugeren opsiger abonnementet. Abonnementsgebyret betales ved, at gebyret trækkes fra det kreditkort, som brugeren har angivet eller ved betaling af faktura eller gennem anden betalingsmåde, som C More tilbyder fra tid til anden. Hvis du har købt dit abonnement via iTunes, vil abonnementsgebyret blive trukket fra det kreditkort eller betalingskort, som du har forbundet med iTunes. Gebyret trækkes 24 timer inden den indeværende abonnementsperiode udløber. Se vilkårene for iTunes for flere oplysninger.

Hvis betalingen sker via kreditkort, forfalder abonnementsgebyret for en fornyet abonnementsperiode til betaling den sidste dag i den indeværende abonnementsperiode. Hvis betalingen sker via faktura, forfalder abonnementsgebyret for en fornyet abonnementsperiode til betaling på forfaldsdagen, der er anført på fakturaen. Pris for køb af indhold ud over det, som indgår i abonnementet (fx stykvise køb) fremgår af den prisliste, som er aktuelt gældende, og som findes på websitet. Samtlige priser er angivet inklusive moms og i svenske kroner (SEK). Ud over betaling til C More (eller en anden, med hvilken brugeren har indgået aftale om adgang til tjenesterne) for abonnement eller fx stykvise køb af indhold, kommer den betaling, som brugeren betaler sin internetoperatør, hvilket håndteres mellem brugeren og dennes internetoperatør uden for rammerne af disse brugervilkår.

Betaling til C More sker via den eller de betalingsservices, som C More aktuelt har aftale med. Hvis du betaler dit abonnement via en betalingsløsning, som tilbydes af tredjepart, kan du i visse tilfælde også være nødt til at godkende denne leverandørs vilkår i forbindelse med registrering af betalingsmetode. Brugeren kan betale med kreditkort (VISA eller MasterCard), faktura eller via anden betalingsmetode, som fremgår af websitet/appen, hvor du foretager dit køb. Brugeren bør lægge mærke til, at eventuelle afgifter og yderligere vilkår kan gælde for brugen af disse betalingsmåder.

Hvis købet sker via websitet, bliver købet bogført som "cmore" på dit kontoudtog. Brugeren er ansvarlig for, at den konto, som i følge aftalen og disse brugervilkår skal debiteres abonnementsgebyret på forfaldsdagen, indeholder tilstrækkelige midler til at dække det abonnementsgebyr, som løbende skal debiteres. Hvis der mangler midler, forbeholder C More sig retten til at sende en faktura. Ved forsinket betaling har C More i følge rentelovgivningen ret til at fratrække brugeren morarente, lovfæstet rykkergebyr og i nødvendigt fald lovfæstet inkassogebyr. Endvidere har C More ret til med det samme at opsige aftalen helt, delvist eller på anden måde begrænse brugerens adgang til tjenesterne.

I tilfælde af, at brugeren har købt abonnement eller fx stykvise køb af indhold gennem en tredjepart (digital tv-operatør, C More-sælger, forhandler eller en anden af C Mores samarbejdspartnere), og betalingen i følge brugerens aftale med denne tredjepart skal ske til denne, gælder de betalingsmåder og betalingsvilkår, som fremgår af brugerens aftale med denne tredjepart. Betalingsvilkårene for køb via iTunes fremgår af iTunes’ til enhver tid gældende vilkår.

4. Automatisk fornyelse af abonnement

Et abonnement fornyes automatisk samme dato næste måned ved at forlænge abonnementsperioden med yderligere en måned, forudsat at brugeren ikke har opsagt abonnementet (hvis abonnement er tegnet 5. juni, fornyes abonnementet således den 5. juli). Dette indebærer, at C More fortsætter med at debitere abonnementsgebyret i overensstemmelse med punkt 3, indtil brugeren opsiger abonnementet.

Hvis du har tegnet abonnement på Apple TV eller en iOS-enhed via iTunes og vil ændre din pakke, gør du dette i iTunes. Ønsker du at opsige dit abonnement købt via iTunes, skal det også ske via iTunes, og det skal da finde sted 24 timer inden den indeværende abonnementsperiodes udløb.

5. Svensk lov om internethandel og begrænsninger i fortrydelsesretten

Aftalen omfattes af svensk lov om internethandel. Dette indebærer bl.a., at brugeren har ret til at fratræde aftalen (fortrydelsesret) inden for 14 dage fra den dag, hvor aftalen er trådt i kraft (fortrydelsesfristen). For at benytte fortrydelsesretten skal brugeren kontakte C Mores kundeservice inden udløbet af fortrydelsesfristen (telefon: 0771-481 481). Læg mærke til, at fortrydelsesretten er begrænset. Hvis brugeren logger ind på tjenesterne og aktiverer streaming af indhold, samtykker brugeren til, at C More påbegynder udførelsen af tjenesterne, også selv om fortrydelsesfristen ikke er udløbet. Dette indebærer, at brugeren har givet samtykke til, at tjenesterne er blevet udført, og at der dermed ikke findes nogen fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor brugeren aktiverer streaming af indhold.

Brugeren kan også give C More besked om påberåbelse af fortrydelsesretten ved at udfylde og sende Forbrugerrådets blanket til C More. Blanketten findes her: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2015-konsumentverket.pdf. Blanketten sendes til C Mores kundeservice via e-mail (info@cmore.se). Har du købt dit abonnement via iTunes, gælder de regler for fortrydelsesret, reklamation osv., som fremgår af iTunes’ vilkår.

6. Kampagner og gratistilbud

C More, eller tredjepart/samarbejdspartner med C More, kan tilbyde nye brugere at benytte tjenesten/tjenesterne ("gratistilbud") i en vis periode ("gratisperiode") eller tegne et abonnement til reduceret pris ("kampagnetilbud"). Retten til at benytte et gratistilbud eller kampagnetilbud er betinget af, at (i) hverken brugeren eller nogen i brugerens husholdning har benyttet et kampagnetilbud eller gratistilbud i løbet af de seneste 18 måneder, eller (ii) brugeren ikke har været bruger i løbet af de seneste 18 måneder.

Ud over de vilkår, som anføres her, kan et gratistilbud/kampagnetilbud være forbundet med visse yderligere vilkår. Disse vilkår fremgår der, hvor du registrerer dig for gratistilbuddet/kampagnetilbuddet. Efter gratisperiodens udløb, henholdsvis efter at kampagnetilbuddet er ophørt, skal brugeren, under forudsætning af at brugeren ikke opsiger gratistilbuddet jf. nedenstående, debiteres den pris, som C More eller tredjepart har meddelt som gældende for tjenesterne efter gratisperioden. Dette indebærer, at gratistilbuddet og/eller kampagnetilbuddet overgår til et abonnement, og at C More vil debitere det relevante abonnementsgebyr, indtil brugeren opsiger abonnementet, eller C More meddeler brugeren, at en anden pris er gældende. Hvis brugeren opsiger et gratistilbud i gratisperioden, har C More ret til at afslutte gratistilbuddet med det samme og afslutte brugerens adgang til de relevante tjenester.

Hvis du har tilmeldt dig gratistilbud på en iOS-enhed via iTunes, kan du benytte tilbuddet fra og med, at du har accepteret tilbuddet og bekræftet kontooplysningerne på en iOS-enhed. Hvis du tegner et abonnement i en igangværende gratisperiode, overgår gratistilbuddet til et abonnement, og den uudnyttede gratisperiode anses for at være tabt.

Fra tid til anden kan C More tilbyde nye brugere ("ny bruger") et abonnement til rabatpris. Et sådant tilbud gælder kun i en bestemt angivet tidsperiode, og abonnementet med rabat overgår derefter til et løbende abonnement med det ordinære abonnementsgebyr, medmindre andet fremgår af særlige vilkår, som brugeren har accepteret i forbindelse med købet. En bruger betragtes som ny bruger, hvis (i) brugeren ikke tidligere har haft et abonnement (inklusive gratistilbud) hos C More, eller (ii) der er gået mindst 18 måneder, fra brugeren sidst havde et abonnement (inklusive gratistilbud) hos C More.

Som bruger kan du fra tid til anden modtage markedsføring fra C More. C More kan også give tilbud og levere markedsføring, som gælder produkter/tjenester fra andre selskaber, som indgår i samme koncern som C More.

Direkte markedsføring (dvs. markedsføring via e-mail eller push-meddelelser i vores app) kan du altid vælge ikke at modtage. Du kan slukke for pushnotifikationer på din mobiltelefon under fanen ”Indstillinger” i din brugerkonto. Markedsføring via e-mail indeholder altid et link, hvor du kan framelde dig udsendelser fremover. Hvis du allerede nu vil framelde dig markedsføring, kan du sende en e-mail til info@cmore.se.

7. Ændring af abonnementsgebyret

C More har ret til at ændre abonnementsgebyret (også under kampagneperioden) ved at give brugeren besked senest 30 dage inden ændringernes ikrafttræden. En sådan besked offentliggøres på websitet eller sendes til brugeren via e-mail. Hvis brugeren har tegnet et abonnement med bindingsperiode, træder ændringen ikke i kraft, før bindingsperioden er udløbet.

8. C Mores ansvar for fejl og forsinkelser i leveringen af tjenesterne

Tjenesternes karakter gør, at forstyrrelser (fx på grund af overbelastning, netværks- og/eller andre kommunikationsfejl og/eller -problemer) kan forekomme, hvilket kan indebære, at brugeren ikke kan benytte købt indhold. C More er ikke ansvarlig for, at brugeren ikke kan benytte tjenesterne på grund af sådanne overbelastninger, fejl og/eller problemer. Ud over det der anføres ovenfor, er C Mores ansvar yderligere begrænset til kun at omfatte fejl i og forsinket leverance af tjenesterne, som skyldes C More. C More er fx ikke ansvarlig for fejl og forsinkelser, som skyldes brugeren eller fejl i brugerens udstyr (som fx at det ikke opfylder de tekniske forudsætninger nævnt i punkt 2 ovenfor) eller andet udstyr, som ikke tilhører C More. C Mores ansvar omfatter ikke i noget tilfælde skade eller tab i erhvervsvirksomhed. I tilfælde af, at brugeren har købt abonnement eller fx stykvise køb af indhold gennem en tredjepart (digital tv-operatør, C More-sælger, forhandler eller en anden af C Mores samarbejdspartnere), er C More ikke på nogen måde ansvarlig for, at brugeren ikke kan benytte tjenesterne uanset årsagen. C More henviser i disse tilfælde brugeren til de vilkår, som fremgår af brugerens aftale med en sådan tredjepart. Se iTunes’ vilkår vedrørende reklamation over abonnement eller anden tjeneste, som er købt via iTunes.

9. Reklamation

Hvis brugeren betragter tjenesterne som fejlagtige, eller leveringen af tjenesterne er forsinket, skal brugeren indgive en reklamation ved at kontakte C Mores kundeservice inden for to (2) måneder fra fejlens indtræffelse for at kunne påberåbe sig fejlen (kontaktoplysninger til kundeservice findes under punkt 23 i disse brugervilkår eller på websitet).

Ved reklamation skal brugeren angive visse oplysninger, som fx hvilket indhold (film, serieafsnit, kamp osv.) reklamationen vedrører, dato og tidspunkt for fejlen/forsinkelsen, hvilken internetoperatør brugeren anvender, brugerens postadresse, en detaljeret redegørelse over fejlen/forsinkelsen osv. Brugeren skal endvidere medsende kvitteringen for det købte abonnement eller den købte tjeneste eller på anden måde kunne dokumentere sit køb.

Vedrørende reklamation over abonnement eller anden service, som er købt via iTunes, se iTunes’ vilkår for flere oplysninger.

10. Aftaleperiode og opsigelse

Aftalen gælder i abonnementsperioden og forlænges automatisk jf. punkt 4 ovenfor, hvis brugeren ikke opsiger abonnementet. Forudsat at abonnementet ikke har en bindingsperiode, har brugeren ret til at opsige abonnementet når som helst ved at kontakte C Mores kundeservice (kontaktoplysninger til kundeservice findes i punkt 23 eller på websitet/i appen). Brugeren kan også opsige sit abonnement på websitet. Der vil dog ikke ske nogen tilbagebetaling af allerede betalt abonnementsgebyr.

For abonnementer med bindningstid, kontakt C Mores kundeservice (kontaktoplysninger til kundeservice findes i punkt 23 eller på cmore.dk/i appen).

Se iTunes' vilkår for opsigelse af abonnementer, der er foretaget via iTunes.

11. Benyttelse af tjenesterne m.m.

Brugeren er ansvarlig for, at tjenesterne ikke benyttes i strid med gældende lovgivning, samt at tjenesterne udelukkende benyttes til personligt og privat brug. Alt materiale, som brugeren får adgang til gennem tjenesterne, beskyttes af svensk og international ophavsretslovgivning og anden relevant lovgivning.

Brugeren må ikke disponere over materiale, som brugeren får adgang til gennem tjenesterne i strid med ophavsretslovgivningen, anden relevant lovgivning eller i strid med disse brugervilkår. Dette indebærer bla., at brugeren ikke må sprede eller kopiere sådanne materialer, ikke gøre materialerne offentligt tilgængelige eller bruge materialerne i kommercielt øjemed. Brugeren må ikke lade nogen anden person anvende brugerens log ind-oplysninger. Brugeren må ikke omgå, fjerne, ændre eller i øvrigt påvirke den teknik og/eller det sikkerhedssystem, som C More anvender for at beskytte tjenesterne.

Brugerens handlen i strid med dette punkt 11 skal altid betragtes som et væsentligt aftalebrud og giver C More ret til med det samme at udelukke kunden fra at benytte tjenesterne uden pligt til at tilbagebetale betalt godtgørelse uanset bindingsperiode. Sådan adfærd kan også medføre erstatningspligt for kunden. C More forbeholder sig retten til i øvrigt at udelukke kunden fra al benyttelse af tjenesterne uden pligt til at tilbagebetale betalt godtgørelse uanset bindingsperiode ved brud på disse brugervilkår.

12. Uegnet indhold

Der kan findes indhold i tjenesterne, som kan være eller opfattes som uegnet for mindreårige eller andre. Brugeren er ansvarlig for, at mindreårige ikke benytter uegnet indhold via brugerens brugerkonto.

13. Sociale medier

Tjenesterne kan lade brugeren integrere sine aktiviteter på tjenesterne med funktionaliteter, som stilles til rådighed af andre netværkstjenester, fx Twitter og Facebook ("sociale medier"), ved eksempelvis at lade andre benytte den profil, som brugeren har på tjenesterne samt at dele links med andre brugere af tjenesterne. Hvis brugeren vælger at aktivere sådanne funktioner, kan andre få mulighed for at se den profil, som brugeren har på tjenesterne. Brugeren giver sit samtykke til og er indforstået med, at C More ikke er ansvarlig for indholdet, når det er blevet integreret med sociale medier.

C More forbeholder sig retten til med det samme at lukke det hele eller dele af tjenesterne, hvis brugeren anvender tjenesterne i forbindelse med sociale medier på en måde, som C More bedømmer kan klandres, fx (i) offentliggørelse, der indebærer bagvaskelse, forulempelse, chikane, mobning eller på nogen anden måde er stødende eller klandrende, (ii) sende tilsviningsmails til andre brugere og/eller (iii) i øvrigt gøre noget, der strider mod gældende lovgivning og/eller forskrifter.

14. Ret til opsigelse

C More kan, ud over det, der anføres i punkt 11, lukke tjenesterne med umiddelbar virkning, hvis C More (i) beslutter at lukke tjenesterne helt eller delvis, (ii) beslutter at forandre tjenesterne og/eller indhold væsentligt eller (iii) har en anden rimelig grund til at lukke tjenesterne ned. Fra C Mores side kan en opsigelse ske via e-mail, telefon eller information på websitet. Tilbagebetaling kan kun ske i tilfælde af, at kunden har en direkte aftale med C More.

15. Personoplysninger

Brugere, som gennemfører et køb eller registrerer en konto hos C More, kommer til at afgive visse personoplysninger. Disse personoplysninger kan C More fx anvende til at tilbyde en relevant og interessant tjeneste. I en vis udstrækning kan C More via cookies og lignende teknologier få information om, hvilket indhold brugeren foretrækker, og hvordan brugeren bevæger sig på C Mores platforme.

Personoplysninger, som brugere, der har købt abonnement eller indgået aftale med en tredjepart (som fx en digital tv-operatør), afgiver i forbindelse med log ind på tjenesterne, er denne tredjeparts ansvar. For mere information om, hvordan en sådan tredjepart behandler personoplysningerne, skal brugeren henvende sig direkte til denne tredjepart. C More er ansvarlig for øvrige personoplysninger, som behandles i forbindelse med, at brugeren opretter en C More-konto og benytter tjenesterne.

C More værner om, at brugerens privatliv, og den behandling af personoplysninger, som sker i tjenesterne, håndteres i overensstemmelse med GDPR (General Data Protection Regulation). Mere information om, hvordan C More behandler brugerens personoplysninger findes i C Mores privatpolitik - https://www.cmore.dk/artikler/privatpolitik

Se iTunes' vilkår og integritetspolitik for oplysninger om hvilken behandling af personoplysninger der sker i forbindelse med køb via iTunes.

16. Cookies

C More anvender cookies og lignende teknologier på sine platforme, fx til at forbedre brugeroplevelsen, måle reklamer og opdage brugen af annonceblokeringsværktøjer på tjenesterne. For mere information om hvordan C More anvender cookies - https://www.cmore.dk/artikler/cookies

Brugeren har altid mulighed for at sige nej til cookies osv. Dette kræver, at brugeren ændrer indstillingerne i sin webbrowser. Vær opmærksom på, at en blokering af cookies kan resultere i, at brugeren ikke får adgang til alle sider og funktioner på websitet. Det kan også forværre brugerens brugeroplevelse. For mere detaljeret information om cookies, og hvordan brugeren kan spærre for cookies, se www.minacookies.se.

17. Ændring af brugervilkårene, tjenesterne og indhold

C More forbeholder sig retten til når som helst at ændre brugervilkårene, tjenesterne og/eller indhold i tjenesterne.

Ændringer i brugervilkårene, som ikke er til åbenbar fordel for brugeren, vil som regel kommunikeres via e-mail, på websitet eller i appen, hvorfor brugeren anbefales at opdatere sig på websitet og/eller appen regelmæssigt.

Indholdet i vores tjenester opdateres regelmæssigt og ændres løbende (rettigheder tilkommer og udgår), og sådanne ændringer skal ikke betragtes som ændringer under dette punkt (17) eller punkt 18. Dette indebærer blandt andet, at C More ikke er forpligtet til at kommunikere sådanne ændringer, og at nævnte ændringer altid kan gennemføres uden brugerens godkendelse. Hvis brugeren fortsætter med at benytte tjenesterne, efter at ændringer brugervilkårene, tjenesterne og/eller indhold i tjenesterne er trådt i kraft, anses brugeren for at have accepteret ændringerne.

Hvis du har købt dit abonnement via iTunes, og iTunes' vilkår er i konflikt med vores vilkår, vil iTunes' vilkår have forrang. Vi anbefaler, at du regelmæssigt læser iTunes' vilkår for at sikre, at du er informeret om ændringer.

C More har ret til at overlade sine rettigheder og pligter til andre i henhold til disse brugervilkår og aftalen.

18. Brugerens ret til at fratræde aftalen

Som det fremgår af punkt 17, har C More ret til i abonnementsperioden at foretage ændringer af brugervilkårene, tjenesterne og/eller indholdet i tjenesterne. Ved ændringer, som er til ulempe for brugeren, har brugeren ret til at fratræde aftalen i den berørte del med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft.

Bemærk, at opdateringer eller ændringer af indholdet i tjenesterne (fx tilkommende eller udgående rettigheder) ikke kan betragtes som ændringer under dette punkt.

Hvis brugeren ikke inden for 30 dage efter, at ændringen er meddelt på websitet, appen og/eller via e-mail, informerer C More om, at brugeren vil fratræde aftalen, eller hvis brugeren fortsætter med at anvende tjenesterne, efter at ændringen er gennemført, anses brugeren for at have accepteret ændringen. Ved fratræden af aftalen i henhold til dette punkt har brugeren ret til at få den betalte godtgørelse tilbage, som modsvarer den tilbageværende del af abonnementsperioden efter opsigelsen.

19. Tvister

Ved en tvist mellem C More og brugeren skal parterne i første omgang forsøge at løse tvisten gennem en overenskomst. Hvis parterne ikke kan enes, kan tvisten blive afgjort af Forbrugerklagenævnet. Som forbruger kan du også benytte EU’s onlineplatform til at indgive en klage og få hjælp af et uvildigt organ til løsning af tvister. En part har også altid ret til at rejse sagen ved en almen domstol.

20. Kundeservice

Brugeren er velkommen til at kontakte C Mores kundeservice for yderligere information eller ved behov for support. Kontaktoplysninger til kundeservice findes under punkt 23 i disse brugervilkår eller på websitet.

21. Særlige vilkår, hvor hardware indgår som en del af købet

Hvis brugeren har tegnet abonnement i forbindelse med en kampagne, i hvilken hardware (fx Apple-TV, Mi Stick, Mi Box eller Chromecast) indgår som en del af tilbuddet, skal det, der fremgår af dette afsnit, gælde ud over øvrige vilkår. Særlige vilkår har altid forrang i tilfælde af konflikt med øvrige vilkår.

a) Beskrivelse af hardwaren Oplysninger om hardwaren fremgår af produktets emballage.

b) Fortrydelsesret Hvis brugeren vil påberåbe sig sin fortrydelsesret i henhold til punkt 5 ovenfor, påhviler det brugeren at kontakte C Mores kundeservice (telefon: 0771-481 481) samt at returnere hardwaren i ubrudt originalemballage i henhold til nedenstående. Ved brug af fortrydelsesretten skal hardwaren returneres til C More inden for 14 dage efter, at meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten blev givet til C More. Ved udøvelse af fortrydelsesretten skal brugeren anvende den i leverancen medfølgende returfragtseddel (hvis brugeren vælger ikke at anvende returfragtsedlen, svarer brugeren selv for omkostningerne til returfragt). Hardwaren skal sendes retur til den adresse, der fremgår af returfragtsedlen.

Hvis brugeren har brudt originalemballagen og/eller anvendt hardwaren, er brugeren forpligtet til at godtgøre C More for de omkostninger, som dette medfører for C More. En sådan erstatning skal dog ikke udgøre mere end hardwarens samlede værdi (som fremgår af oplysningerne i kampagnen). Hvis hardwaren ikke returneres i overensstemmelse med ovenstående, har C More ret til at kræve betaling af brugeren for hardwarens samlede værdi.

Bemærk, at hardwaren indgår som en del af købet af tjenesterne, og at fortrydelsesretten derfor kun gælder tjenesterne. Bemærk endvidere, at fortrydelsesretten vedrørende tjenesterne er begrænset. Hvis brugeren logger ind på tjenesterne og aktiverer streaming af indhold, samtykker brugeren til, at C More påbegynder udførelsen af tjenesterne, også selv om fortrydelsesfristen ikke er udløbet. Dette indebærer, at brugeren har givet samtykke til, at tjenesterne er blevet udført, og at der dermed ikke findes nogen fortrydelsesret for hverken tjenesterne eller hardwaren fra og med det tidspunkt, hvor brugeren aktiverer streaming af indhold.

c) Reklamation Brugeren bør undersøge hardwaren grundigt ved modtagelsen for at sikre, at den er fejlfri og fungerer korrekt, samt at den har de forventede egenskaber og ikke er beskadiget. Hvis brugeren ønsker at gøre fejl i hardwaren gældende, skal brugeren inden for rimelig tid efter, at fejlen er opdaget eller burde være opdaget, kontakte C Mores kundeservice via telefon (telefon: 0771-481 481) eller e-mail (info@cmore.se). Ved reklamation skal brugeren give en udførlig beskrivelse af fejlen samt i øvrigt angive de oplysninger, som C Mores kundeservice efterspørger. Når hardwaren er returneret og kontrolleret, og reklamationen er godkendt, påtager C More sig at levere en fejlfri hardware eller på anden måde kompensere brugeren for den reklamerede fejl. C More kontrollerer/tester indsendte eller indleverede produkter i overensstemmelse med den fejlbeskrivelse, som brugeren har givet. Hvis produktet findes fejlfrit eller udsat for en ydre skade, som anses for at være forårsaget af brugeren, debiteres et gebyr for fejlsøgning og fragt for at dække C Mores omkostninger, og brugeren har i så fald ikke ret til hverken kompensation eller noget nyt produkt.

d) Garanti Ud over en ret til at reklamere over Apple TV-produktet giver Apple et års garanti i overensstemmelse med det garantidokument, der følger med i produktemballagen. Se vejledningen i garantidokumentet vedrørende hvordan man gør garantien gældende. Ud over en ret til at reklamere over Mi Stick- og Mi Box-produkterne giver Apple et års garanti i overensstemmelse med det garantidokument, der følger med i produktemballagen. Se vejledningen i garantidokumentet vedrørende hvordan man gør garantien gældende.

22. Kontaktoplysninger for C More Entertainment AB

C More Entertainment AB, org. nr. 556053-7309 Tegeluddsvägen 3-5 115 84 Stockholm

23. Kontaktoplysninger for C Mores kundeservice

Telefon: 70 10 02 04 E-mail: kundeservice@cmore.dk